ข้อมูลพื้นฐาน
 


ประวัติความเป็นมา

ตำบลตะเครียะ คำว่า "ตะเครียะ" มาจาก (ตามที่คนเฒ่าคนแก่หรือชุมชนเล่าต่อกันมา) เป็นชื่อไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็ง ลำต้นใหญ่ ใบหนา กว้าง ชื่อว่า "ต้นเถียะ" และได้แผลงมาเป็น "ตะเครียะ" ตำบลตะเครียะในปัจจุบันนี้ต้นไม้ชนิดนี้ได้สูญพันธุ์ไปแล้ว ต่อมาตำบลตะเครียะได้แบ่งออกเป็น 2 ตำบล คือ 1. ตำบลบ้านขาว
2. ตำบลตะเครียะ

สภาพทั่วไป
1 ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอระโนดประมาณ 12 กิโลเมตร

       - ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอหัวไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช
       - ทิศใต้ ติดต่อกับ ทะเลสาบสงขลา
       - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.บ้านใหม่, อบต.แดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
       - ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขต อบต.บ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
2 เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเครียะ มีเนื้อที่โดยประมาณ 29 ตารางกิโลเมตร หรือ 19,185 ไร่
3 ภูมิประเทศ
สภาพทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่มฝั่งทะเลสาบสงขลา มีพื้นดินเป็นดินเหนียว เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา
4 เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเครียะ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน ดังนี้

       - หมู่ที่ 1 บ้านปากบางตะเครียะ
       - หมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย
       - หมู่ที่ 3 บ้านหนองลาน
       - หมู่ที่ 4 บ้านคลองโพธิ์
       - หมู่ที่ 5 บ้านดอนแบกปากเหมือง
5 ประชากร
มีประชากรทั้งสิ้น 4,717 คน แยกเป็นชาย 2,298 คน แยกเป็นหญิง 2,419 คน จำนวนครัวเรือน 1,136 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ทั้งตำบล 163 คน/ตร.กม. ความหนาแน่นของบ้านต่อพื้นที่ 40 หลังคาเรือน/ตร.กม.

สภาพทางเศรษฐกิจ
1 อาชีพ

       - อาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 85
       - อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 7
       - อาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 3
       - ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 3
       - อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 2
2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะเครียะ
 
       - โรงสี 15 แห่ง
       - ร้านค้า 15 แห่ง
       - ตลาดนัด 2 แห่ง

สภาพทางสังคม
1 การศึกษา

       - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
           1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเษตรชลธี ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
           2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแบก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
       - โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
           1. โรงเรียนวัดเกษตรชลธี ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
           2.โรงเรียนบ้านดอนแบก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
       - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
           1. โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
2 สถาบันและองค์การทางศาสนา ฯลฯ

       - วัด
           1. วัดเกษตรชลธี ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
           2. วัดแกล้วทรงธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
           3. วัดวารีป่าโมกข์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
3 สาธารณสุข
 
      - สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 1 แห่ง
            1. อนามัยบ้านสามอ่าง หมู่ที่ 3 ตำบลตะเครียะ

การบริการพื้นฐาน
1 การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)

           ถนนทางหลวงชนบทเป็นถนนลาดยาง 5 สาย ความยาวทั้งสิ้น 18 กิโลเมตร
           ถนน รพช. เป็นถนนลูกรัง 1 สาย ความยาวทั้งสิ้น 4 กิโลเมตร
           ถนน อบต. เป็นถนนลูกรัง 10 สาย ความยาวทั้งสิ้น 15 กิโลเมตร
           ถนน อบต. เป็นถนนหินคลุก 4 สาย ความยาวทั้งสิ้น 2.50 กิโลเมตร
           ถนน อบต. เป็นถนนคอนกรีต 7 สาย ความยาวทั้งสิ้น 1.80 กิโลเมตร
           ซอยถนนลูกรังในหมู่บ้าน 20 สาย ความยาวทั้งสิ้น 2 กิโลเมตร
2 การโทรคมนาคม

       - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
       - สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ 3 แห่ง
       - โทรศัพท์สาธารณะ 3 แห่ง
3 การไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกครัวเรือน

หน้า  1 2